Maria Bober

Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba umieć ją zas­to­sować. Nie wys­tar­czy chcieć. Trze­ba wszys­tko wpro­wadzać w życie. Bruce Lee

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Brak kategorii